News & Event
Home고객지원News & Event
 
작성일 : 18-06-26 16:45
신주발행 공고
 글쓴이 : 관리자
조회 : 3,610  
   신주발행공고문.pdf (24.2K) [0] DATE : 2018-06-26 18:00:34
신주발행공고


          2018년 6월 26일 개최한 당사 이사회결의로 3자배정 유상증자를 결의하였으므로 상법 제418조에 의거하여
  아래와 같이 공고 합니다.

                                                                  * 신주발행내역

                          1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 1,800,000주

                          2. 신주의 발행가액 및 납입기일(예정일): 1주당 금2,000원으로 발행하며,
                                                                                  2018년 7월 13일 납입예정
                          3. 신주배정방법 :
                                    상법 제418조 및 당사 정관 제10조2항의7호의 규정에 의한 제3자 배정방식
   

                                                                    2018년  6 월 26 일


                                                                      주식회사  서남
                                                                    대표이사  문 승 현

비밀글